Privacyverklaring

Privacy Policy – Iman Tohami

1. Inleiding

Deze Privacy Policy is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Het verwerken van uw gegevens gebeurt, omdat wij uw gegevens nodig hebben om u goed te kunnen behandelen. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast deze algemene privacywet gelden ook specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

2. Plichten van Iman Tohami

Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor psychologen geldt een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden versterkt mag worden. Ter optimalisering van uw behandeling is het wel mogelijk uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) te bespreken met collegae binnen intervisie. U kunt schriftelijk verzoeken uw geanonimiseerde gegevens niet aan te leveren bij de hierboven genoemde collegae, middels het invullen van een privacy-verklaring (deze is bij uw psycholoog aan te vragen). Uw dossier wordt bewaard volgens de wettelijke regels en uw psycholoog houdt zich aan de beroepscode van het NIP en De WGBO

Zonder uw toestemming zal geen informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld huisarts of bedrijfsarts).

Iman Tohami verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Primair ter uitvoering en ondersteuning van de zorgverlening
 • Secundair gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Administratieve en financiële afhandeling van facturatie.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Voornaam en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Medische informatie zonodig.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening, dan wel op grond van de wet vereist is. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaren (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen).

Financiele gegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.

Uw rechten als betrokkene

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • het recht om te weten of persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • het recht op inzage en afschrift van de gegevens die worden verwerkt (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • het recht op om te vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens;
 • het recht op het blokkeren van verstrekking van uw gegevens aan derden;
 • het recht om vernietiging van uw medisch dossier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven;
 • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

4.Verstrekking van uw gegevens aan derden

De behandelende zorgverleners en medewerkers van Iman Tohami hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming (nu nog de wet Bescherming Persoonsgegevens) en andere wettelijke voorschriften kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen, welke de website, electronisch patienten dossier (EPD) en de financiele administratie verzorgen, maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5.Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Iman Tohami van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

6.Vragen en klachten

Mocht u vragen of klacht en hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als laatste mogelijkheid kunt u beroep instellen bij de civiele rechter.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Iman Tohami
contact@imantohami.com
KVK: 71779582

Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam
BTW ID: NL002497628B07